Klauzula informacyjna „RODO”

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów TKH KABELTECHNIEK Polska Sp. z o.o. Z uwagi na powyższe oraz wobec wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest TKH KABELTECHNIEK Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Budowlanych 15 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000283967, posiadająca nr NIP: 6972208406 oraz nr REGON: 300590802;

 2. kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@tkhkabeltechniek.pl, lub listownie na w/w adres administratora;

 3. podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  2. obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i oferowanych przez Spółkę. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. finansowo – księgowych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będą tu stosowne przepisy prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości, zwłaszcza art. 74 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami i dochodzeniu ich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. monitorowania osób wchodzących na teren Spółki. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony mienia Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. rekrutacji pracowników, t.j. oceny kwalifikacji do pracy na aplikowane stanowisko, w tym umiejętności i zdolności danej osoby oraz w celu wyboru właściwej na dane stanowisko pracy. Podstawami przetwarzania Państwa danych będą tu:

   • art. 22§ 1 Kodeksu pracy – w zakresie imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

   • Państwa zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne (CV i/lub list motywacyjny) zawierają inne dane osobowe niż w/w;

   • nasz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci chęci wyboru właściwej osoby na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;

   • Państwa zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji.

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w przypadku:

  1. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem – przez okres konieczny do utrzymywania bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – przez okres roku;

  2. obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i oferowanych przez Spółkę – przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;

  3. finansowo – księgowych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;

  4. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia;

  5. monitorowania osób wchodzących na teren Spółki – przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest ochrona naszego mienia, a po potem czasie jeszcze przez okres jednego roku;

  6. rekrutacji pracowników – przez okres jednego roku od zakończenia danej rekrutacji, a w przypadku udzielenia przez Państwa, również zgody na kolejne procesy rekrutacyjne – przez okres 2 lat od momentu zebrania danych Państwa danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 3.

 3. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.

 4. W związku z celami, o których mowa w pkt. 4, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz – w przypadku rekrutacji pracowników – podmioty z CCG.

 5. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej
   wycofaniem;

  2. prawo dostępu do danych osobowych;

  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;

  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;

  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;

  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.